1. k

a. kid /kɪd/

 
 

b. skin /skɪn/

 
 

c. broke /broʊk/

 
 

2. ck

a. chicken /'ʧɪk n/

 
 

b. black /blæk/

 
 

c. duck /dʌk/

 
 

3. c

a. cat /kæt/

 
 

b. focus /'foʊ kəs/

 
 

c. lilac /lɑɪ 'lɑk/

 
 

4. ch

a. chorus /'kɔr əs/

 
 

b. chaos /'keɪ ɑs/

 
 

c. ache /eɪk/

 
 

5. qu

a. quit /kwɪt/

 
 

b. quiet /'kwɑɪ ət/

 
 

c. squeak /skwik/

 
 

6. que

a. antique /æn 'tik/

 
 

b. unique /yu 'nik/

 
 

c. boutique /bu 'tik/